โครงงาน

                              แบบเสนอโครงร่างโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์

 1.โครงงานเรื่อง เว็บบล็อกเรื่องภาษาถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทย

 2.ชื่อผู้เสนอโครงงาน
 2.1นายคุณานนท์ ปิ่นทองพันธ์ เลขที่ 12 ม.6/4
 2.2นางสาวทิพากร เหร็บควนเคี่ยม เลขที่ 36 ม.6/4

 3.ครูที่ปรึกษาโครงงาน
 3.1 ครูเชษฐา เถาวัลย์
 3.2 ครูโสภิตา สังฆะโณ

 4.หลักการและเหตุผล ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ
 ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่
อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คน
ส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้ง
ทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ
 และสำเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน
 ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย จากข้อมูลข้างต้นผู้รายงานมีความคิดเห็นว่า
ภาษาถิ่นเป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่างๆ เกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความ
หมายความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆและทางผู้รายงานได้จัดทำ
 web blog ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับภาษาถิ่นของแต่ละภาคว่ามีลักษณะการพูดแตกต่างกันอย่างไร คณะผู้จัดทำโครงงานเรื่องภาษาถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทยเห็นว่าการใช้สื่อคอมพิวเตอร์โดยการสร้างบล็อกเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ เกี่ยวกับภาษาถิ่นให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาความเป็นและวัตถุประสงค์เพื่อได้ทราบเกี่ยวกับภาษาถิ่นในไทย

 5.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดทำเว็บบล็อกเรื่อง ภาษาถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาความหมายของภาษาถิ่นของแต่ละภาค 3.เพื่อศึกษาประเภทของภาษาถิ่นของแต่ละภาค

 6.สมมติฐาน 1.ภาษาถิ่นเป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่างๆซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆ

 7.ขอบเขตของการทำดำเนินงาน 1.111!11
 1.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาถิ่นของแต่ละภาค
 2.เวลาของการดำเนินงานคือภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2555
 3.แหล่งค้นคว้าข้อมูลคือ ห้องสมุดและเว็บบล็อก 4.นำเสนอในรูปแบบการทำงานและเผยแพร่ทางเว็บบล็อก

 8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.ทำให้ได้เว็บบล็อกเรื่อง ภาษาถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทย 2.ทำให้ได้รู้ความหมายของภาถิ่น 3.ทำให้รู้ประเภทของภาษาถิ่นของแต่ละภาค

 9.ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงาน

วันที่ / ระยะเวลาที่ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดหัวข้อโครงงาน

5-9 พฤศจิกายน 2555

คุณานนท์

เสนอโครงร่างโครงงาน

26-30 พฤศจิกายน 2555

ทิพากร

วิเคราะห์ข้อมูล

3-4 ธันวาคม 2555

คุณานนท์

ออกแบบเว็บไซต์

11-14 ธันวาคม 2555

ทิพากร

พัฒนาเว็บไซต์

17-21 ธันวาคม 2555 -

คุณานนท์

ทดสอบและแก้ไขระบบ
24 ธันวาคม 2555 –
11 มกราคม 2556

ทิพากร

นำเสนอโครงงาน

1 มีนาคม 2556

คุณานนท์

ประเมินผลโครงงาน

1 มีนาคม 2556

ทิพากร


10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1.ทำให้ได้เว็บบล็อกเรื่อง ภาษาถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทย 2.
 2.ทำให้ได้รู้ความหมายของภาถิ่น 3.ทำให้รู้ประเภทของภาษาถิ่นของแต่ละภาค

           ลงชื่อ                                                 ลงชื่อ 
(..............................)                        (..............................)
       ผู้จัดทำโครงงาน                                   ครูที่ปรึกษา                                
          ลงชื่อ                                                 ลงชื่อ
(..............................)                        (..............................)
     ผู้จัดทำโครงงาน                                       ครูปรึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น